این اقدام از طرفی گویای ضعف دشمن در برخورد با معترضین سیاست‌های آمریکا و رزیم منفور اسرائیل به شمار می‌رود از سوی دیگر نشان می‌دهد که بازتاب اخبار رهوا چه میزان آنان را در برابر‌ شعارهای فریبندشان دچار تناقض کرده که راهی جز مسدود سازی صفحه نیافته‌اند.